Novinky PRIDE Košice

Pomoc pre LGBT+ utečencov a utečenky z Ukrajiny

ukraine refugee

V reakcii na neospravedlniteľnú vojenskú inváziu zo strany režimu Ruskej federácie na Ukrajinu sme v PRIZME pripravení poskytnúť niekoľko foriem pomoci.

LGBT+ ľudia, ich deti a rodiny trpia vojenským konfliktom častokrát mimoriadne intenzívne. Naše kapacity a možnosti síce nie sú veľmi veľké, avšak aj napriek tomu sme odhodlaní aj v spolupráci s inými LGBT+ organizáciami poskytnúť queer ľuďom a ich rodinám prichádzajúcim na Slovensko pomoc.

Pre queer ľudí prichádzajúcich z hraníc a smerujúcich ďalej vieme:
poskytnúť pomoc s odvozom zo slovensko-ukrajinskej hranice Vyšné Nemecké-Užhorod do Košíc a okolia (v prípade potreby pomôžeme sprostredkovať queer-friendly dopravu aj ďalej),
prepojiť queer ľudí smerujúcich do ďalších miest či krajín s inými LGBT+ organizáciami, ktoré poskytujú podporu (napr. Praha a Budapešť),
poskytnúť pomoc s prechodným queer-friendly ubytovaním v Košiciach (a v prípade potreby sprostredkovať takéto ubytovanie aj inde),
– pre queer ľudí, ktorí majú záujem zostať na Slovensku a konkrétne v Košiciach a okolí ponúkame tiež bezplatné psychologické poradenstvo, poradenstvo v oblasti potrieb LGB ľudí, poradenstvo v oblasti potrieb transrodových ľudí,
bezpečné prostredie na stretávanie sa s inými LGBT+ ľuďmi,
– pre queer ľudí, ktorí nemajú ukrajinské občianstvo a nemôžu sa vrátiť do domovských krajín pre hrozbu prenasledovania, ponúkame podporu a sprostredkovanie kontaktov na príslušné organizácie, ktoré dokážu pomôcť v procese žiadosti o azyl.

So žiadosťami o pomoc a podporu kontaktujte prosím: help@pridekosice.sk

𝗘𝗡𝗚𝗟𝗜𝗦𝗛
In response to the unjustifiable military invasion of Ukraine by the regime of the Russian Federation, we are ready to provide several forms of help at PRIZMA. LGBT + people, their children and families suffer from military conflict extremely intensely. Although our capacities are small and capabilities limited, we are nevertheless determined to provide help for LGBT+ people and their families in cooperation with other LGBT+ organizations.

For queer people coming from Slovak-Ukrainian border and going further:
Provide transport by car from the Slovak-Ukrainian border “Vyšné Nemecké – Užhorod” to Košice and its surroundings (if necessary, we can facilitate queer-friendly transport to other parts of Slovakia and other countries)
Connect queer people heading to other countries with other LGBT + organizations that provide support (Prague, Budapest, etc.)
Provide assistance with temporary queer-friendly accommodation in Košice (if necessary – help provide such accommodation elsewhere)
– For queer people who are interested in staying in Slovakia – specifically in Košice and its surroundings, we also offer: free psychological counseling, support on the needs of LGB people, support on the needs of transgender people, a safe environment for meeting other LGBT + people
– For queer people who do not have Ukrainian citizenship and cannot return to their home countries due to the threat of persecution, we offer support and can provide contacts and connections to the relevant organizations which can assist in the asylum application process.

For requests of help and support, please contact: help@pridekosice.sk