Novinky PRIDE Košice

Historický deň pre transrodových ľudí na Slovensku!

Ministerstvo zdravotníctva schválilo dlho očakávané metodické usmernenie pre medicínsku tranzíciu, ktoré pomôže poskytovateľom a poskytovateľkám zdravotnej starostlivosti v sprevádzaní transrodových ľudí tranzíciou. Je to historický krok, na ktorý trans komunita čakala 40 rokov a my ho nesmierne vítame. Veríme totiž, že bude obrovským benefitom pre transrodových ľudí a rozšíri spektrum lekárov a lekárok, na ktorých sa môžu transrodoví ľudia obrátiť, ak sa rozhodnú pre medicínsku tranzíciu.

Metodické usmernenie je nesmierne potrebný nástroj, ktorý formalizuje postupy v medicínskej tranzícii tak, aby boli chránené potreby a práva trans ľudí, ale aj aby lekárky a lekári mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť v právnom rámci, ktorý tu doteraz chýbal. Zároveň určuje diagnostiku a postupy v procese medicínskej tranzície. Najzásadnejšou zmenou, ktorú usmernenie prináša pre trans ľudí je zrušenie podmienky kastrácie pre právnu tranzíciu. Trans ľudia tak už nebudú nútení podstúpiť tento invazívny zákrok do ich tiel bez ohľadu na ich vôľu a potreby. Právna tranzíciou je možná aj keď si zvolia iné možnosti či postupy medicínskej tranzície. Metodické usmernenie je zároveň smerodatné aj pre právnu tranzíciu a jeho prijatie vytvára potrebný právny rámec pre proces medicínskej i právnej tranzície. 

Dôležité usmernenie pre ochranu ľudských práv transrodových ľudí

Zrušenie nútených kastrácií a prijatie metodického usmernenia sú kriticky dôležité v ochrane ľudských práv transrodových ľudí a dostupnosti dôstojnej tranzície na Slovensku. Vďaka patrí predovšetkým poskytovateľkám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí dlhodobo upozorňovali na absenciu usmernenia k medicínskej tranzícii a urgenciu jeho prijatia pre odborné profesie v medicíne. MUDr. Barbora Vašečková a MUDr. Michal Patarák, ale aj ďalší členovia pracovnej skupiny ako Christián Havlíček, výraznou mierou prispeli k tomu, aby metodické usmernenie spĺňalo odborné štandardy. 

Metodické usmernenie vznikalo niekoľko rokov a na ministerstve zdravotníctva sa medzičasom vymenilo niekoľko ministrov. Vďaka preto patrí aj ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému, že metodické usmernenie konečne dostalo potrebný podpis ministra. Ide totiž o výlučne odbornú záležitosť, ktorá by nemala byť terčom politických tlakov.

Výzva do budúcnosti

Schválenie metodického usmernenia však prináša aj výzvy do budúcnosti. Nakoľko bude efektívne v praxi ovplyvnia aj presné odborné postupy, ktorých vypracovanie by Ministerstvo zdravotníctva malo promptne iniciovať. Už teraz vieme, že je nesmierne potrebné, aby usmernenie bralo ohľad na najnovšiu a exaktnú terminológiu – napr. transrodovosť, nie transsexualizmus – a najmä na odborné závery medzinárodnej vedeckej obce. Už teraz je zrejmé, že súčasné znenie metodického usmernenia nie je v súlade s najnovšou klasifikáciou chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie (tzv. ICD-11), ktorú schválila aj Slovenská republika a ktoré platí od tohto roka vrátane. V praxi to môže prinášať viaceré sporné situácie i problémy najmä pre poskytovateľstvo zdravotnej starostlivosti. 

Čo je však na teraz isté a veľmi dôležité je to, že transrodovým ľuďom by metodické usmernenie malo výrazne pomôcť v dostupnosti zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou. V súčasnosti tranzíciou na Slovensku sprevádza naozaj zopár lekárok a lekárov, ktoré a ktorí zažívajú veľký nápor na svoje ambulancie. Veríme preto, že metodické usmernenie otvorí spektrum poskytovateľstva, rozšíri ho regionálne i naprieč odbornými oblasťami ako psychiatria, psychológia, endokrinológia a ďalšie, ktoré v procese tranzície poskytujú zdravotnú starostlivosť. 

Vyhlásenie je spoločným stanoviskom združenia Saplinq, PRIDE Košice a poradenského a komunitného centra pre LGBT+ ľudí PRIZMA.