PRIDE Košice 2023

Vaša bezpečnosť a pohoda na PRIDE Košice 2023 sú našou prioritou

sprievod PRIDE Košice

V záujme bezpečnosti a prívetivej atmosféry pre všetkxch zúčastnenxch na PRIDE Košice 2023 sme pripravili zopár odporúčaní a organizačných pokynov. Prosíme vás o ich dodržiavanie, aby sme si všetci a všetky odniesli z PRIDE-u tie najlepšie dojmy a zážitky.

Účelom pochodu a festivalu PRIDE Košice 2023 je zviditeľniť LGBTI+ ľudí, poukázať na nerovnosť ich práv na Slovensku a zároveň poskytnúť LGBTI+ ľuďom a účastníctvu PRIDE Košice 2023 bezpečný priestor, v ktorom môžu spoločne osláviť rozmanitosť.

Zvolávateľom pochodu a organizátorom festivalu PRIDE Košice 2023 je občianske združenie Saplinq, ktoré je v zmysle zákonov o zhromažďovacom práve a verejných kultúrnych podujatiach povinné dbať na to, aby sa pochod a festival neodklonili od oznámeného účelu. Tiež je povinné dbať o ich pokojný priebeh a robiť opatrenia, aby sa nenarušoval.

Prosíme preto účastníctvo podujatia PRIDE Košice, aby:

  • pamätalo na účel pochodu a festivalu PRIDE Košice 2023,
  • dbalo na svoje zdravie, bezpečnosť a pohodu a dohliadalo, pokiaľ je to možné, na ostatné účastníctvo,
  • sa riadilo pokynmi organizačného tímu (označeným dúhovými visačkami a menovkami na viditeľnom ružovom podklade, v sprievode v žltých vestách), SBS a polície a v prípade núdze/potreby ich kontaktovalo,
  • sa vyhlo zbytočným (aj slovným) sporom a pri spozorovaní podozrivého správania situáciu riešilo s organizačným tímom, prípadne s prítomnou SBS a políciou,
  • bralo na vedomie, že pochod a festival PRIDE Košice 2023 nie sú dôvodmi a nijak neospravedlňujú porušovanie legislatívy o občianskom spolunažívaní, verejnom poriadku a ochrane majetku,
  • neprinieslo so sebou na festival predmety, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre zúčastnených ľudí či okolostojacich, pasívnych účastníkov a účastníčky sprievodu a návštevníctvo Kasární (najmä strelné a iné zbrane, výbušniny, zábavnú pyrotechniku a iné nebezpečné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví),
  • pri prípadnej konzumácii alkoholu tak robilo v rozumnej miere a vyhlo sa po jeho konzumácií pobytu na priamom slnku, riadeniu automobilov, či jazde na bicykli.
Odporúčania pre bezpečný a pohodový priebeh festivalu PRIDE Košice 2023

Účelom pochodu a festivalu PRIDE Košice 2023 je okrem iných aj poskytnutie bezpečného priestoru LGBTI+ ľuďom a účastníctvu festivalu. K vytvoreniu bezpečného prostredia však významne prispieva aj účastníctvo samotné, a to najmä rešpektovaním a dodržiavaním odporúčaní a pokynov usporiadateľstva počas celého festivalu PRIDE Košice 2023 a braním ohľadu na potreby iných ľudí.

Odporúčame vyhnúť sa zbytočným (aj slovným) sporom a konfliktom. Ak spozorujete podozrivé správanie, neváhajte upozorniť naň a riešiť ho s organizačným tímom (označeným dúhovými visačkami a menovkami na viditeľnom ružovom podklade, v sprievode v žltých vestách), prípadne s prítomnou SBS a políciou. Za každých okolností sa, prosíme, vyhnite fyzickej konfrontácii.

Pripomíname vám, že počas festivalu a sprievodu máte právo nereagovať a neodpovedať na otázky ostatného účastníctva a upozorniť ich, že nedávate súhlas na vyhotovenie zvukového a/alebo obrazového záznamu svojej osoby.

Počas festivalu odporúčame dbať na svoje zdravie a dohliadať na seba navzájom, a to najmä:

  • zabezpečením dostatočného množstva tekutín,
  • prípravou podľa aktuálnej predpovede počasia – dáždniky, či pokrývky hlavy a krém s ochranným faktorom proti UV žiareniu,
  • vzájomnou pomocou pri menej prehľadných situáciách, v prípade malých zranení, s orientáciou na mieste festivalu a v meste alebo pri problémoch s dostupnosťou,

Psíka nechajte radšej doma, bude teplo a do Kasární ho aj tak nepustia.

Tešíme sa na vás v sobotu 26. augusta od 10.00 v Kasárňach Kulturparku v Košiciach.
Program PRIDE dňa si môžete prezrieť na pridekosice.sk/program.

Do skorého videnia, tím PRIDE Košice 2023


Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.