Novinky PRIDE Košice

Prístup k interrupciám v Európe musíme chrániť

interrupcie

Po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA o zvrátení precedensu rozsudku Roe v. Wade hrozí, že v mnohých amerických štátoch nebude dostupná legálna, bezpečná a včasná interrupcia. V niektorých sa to už deje. Je to hrozivá predzvesť toho, k čomu môže dôjsť aj v Európe, ak nebudeme proaktívne odstraňovať prekážky a obmedzenia v prísupte k reprodukčnej zdravotnej starostlivosti. Je to imperatív predovšetkým pre krajiny ako Slovensko, kde opakovane navrhujú zákony, ktoré by výrazne zhoršili už tak nedostatočný prístup k interrupcii.

Reprodukčné a sexuálne práva sa týkajú nás všetkých. Preto sme v občianskom združení Saplinq, v PRIDE Košice a v PRIZME podporili medzinárodnú výzvu ľudskoprávnych organizácií na dodržiavanie reprodukčných práv a odstraňovanie existujúcich prekážok k interrupcii v Európe. Prinášame vám celé znenie výzvy, ktorú sme adresovali európskym lídrom, líderkam i európskym parlamentom. 

Výzva na ochranu prístupu k interrupciám v Európe 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických vo veci Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization zvrátilo precedens rozsudku v prípade Roe v. Wade, čím zrušilo ústavné právo na interrupciu v Spojených štátoch. Toto rozhodnutie bude mať zásadné a ničivé následky.  

Ako miestne a globálne organizácie za práva žien, za ľudské práva, za sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, pôsobiace v Európe, vyjadrujeme hlbokú solidaritu s miliónmi ľudí v Spojených štátoch, ktorým bolo týmto rozhodnutím odňaté právo na nevyhnutnú starostlivosť v oblasti reprodukčného zdravia, i so všetkými, ktoré a ktorí sa snažili toto právo chrániť a zachovať. Hlboko nás znepokojujú ničivé dôsledky, ktoré bude mať tento regresívne rozhodnutie na životy, zdravie a pohodu ľudí v celých Spojených štátoch. Dopady najviac zasiahnú tých a tie, čo už teraz čelia diskriminačným prekážkam v prístupe k zdravotnej starostlivosti, vrátane ľudí z afroamerických komunít a etnických menšín, ľudí na vidieku, mládeže a ľudí s nižšími príjmami. 

Političky a politici z mnohých krajín v celom európskom regióne vyjadrili hlboké zdesenie a znepokojenie nad týmto rozhodnutím. Vítame ich prejavy solidarity so všetkými osobami, ktoré potrebujú starostlivosť v oblasti reprodukčného zdravia v Spojených štátoch, a schvaľujeme ich odhodlanie brániť reprodukčné práva. Vyzývame ich, aby podnikli konkrétne kroky a premenili tento záujem na konkrétne činy, ktoré podporia a ochránia prístup k interrupciám v ich vlastných krajinách.  

V súčasnosti, v roku 2022, je interrupcia legálna takmer vo všetkých európskych krajinách. Pretrváva však aj celý rad škodlivých prekážok a obmedzení v prístupe k interrupciám a s nimi súvisiacej zdravotnej starostlivosti vo väčšine krajín.  

Mnohé krajiny si udržiavajú zákony a nariadenia, ktoré: 

 • kriminalizujú všetky interrupcie vykonané mimo zákonom stanoveného rámca (pozn. prekladateľky: tie interrupcie, ktoré nepovoľuje zákon), čo znamená, že osobám vyhľadávajúcim interrupciu a súvisiacu starostlivosť alebo zdravotníckym pracovníčkam*kom i ďalším ľuďom, ktorí im napomáhajú, hrozí trestné stíhanie; 
 • kladú ako podmienku neobjektívneho a zaujatého poradenstva, povinné čakacie doby a ďalšie časové obmedzenia spojené s podstúpením interrupcie;
 • v prípade interrupcií z niektorých dôvodov vyžadujú súhlas tretej strany, vrátane schválenia zákroku viacerými lekárkami*mi alebo lekárskymi komisiami, prípadne súdnymi úradmi/úradmi prokuratúry;  
 • obmedzujú, kde a kto môže interrupcie poskytovať, napríklad vyžadujú, aby bola zdravotná starostlivosť poskytovaná v nemocničnom prostredí alebo povoľujú poskytovať starostlivosť iba lekárom a lekárkam;  
 • zabraňujú vykonávať medikamentózne interrupcie vo forme tzv. interrupčných tabletiek. 

Takéto prekážky a obmedzenia odrážajú prekonané lekárske praxe, škodlivé rodové stereotypy a porušujú ľudské práva. Sú v rozpore s odporúčaniami medzinárodných ľudskoprávnych mechanizmov i s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Neslúžia na nič iné ako na zdržiavanie prístupu k časovo obmedzenej starostlivosti, posilňujú stigmatizáciu interrupcií a zabraňujú starostlivosti zameranej na pacientov*ky tým, že bránia zdravotníckym pracovníčkam a pracovníkom poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s medzinárodne osvedčenými postupmi.

Aktuálne udalosti v Európe poukazujú na závážnosť dopadu týchto prekonaných podmienok a prekážok. Pandémia COVID-19 odhaľuje dôležitosť odstránenia podmienok, ktoré nútia ľudí zbytočné cestovať do zdravotníckych zariadení a zbytočne podstupovať povinné hospitalizácie. Vojna na Ukrajine demonštruje závažné ujmy spôsobené prísnymi právnymi a politickými prekážkami v prístupe k interrupcii, keď sú utečenci*kyne z Ukrajiny, ktorí*é hľadajú prístup k interupčnej starostlivosti, v susedných krajinách konfrontovaní*é s radom právnych a politických prekážok, ktoré výrazne bránia ich prístupu k tejto časovo obmedzenej starostlivosti.

Po desaťročia bolo všeobecným trendom naprieč Európou zlepšiť interrupčné zákony a politiku, odstrániť obmedzenia a reguláciu priblížiť ľudskoprávnym štandardom a odporúčaniam v oblasti verejného zdravia. Aj v uplynulých mesiacoch viaceré európske krajiny reformami odstránili prekážky a vo viacerých krajinách prebiehajú ďalšie legislatívne reformy. Vítame tieto dôležité snahy zákonodarkýň*cov. 

V súčasnosti je v Európe naozaj len veľmi malý počet krajín – Andorra, Lichtenštajnsko, Malta, Monako a Poľsko – ktoré ponechávajú v platnosti vysoko reštriktívne zákony a tým nedodržiavajú medzinárodné ľudskoprávne záväzky a ignorujú dôkazy v oblasti verejného zdravia. Avšak potreba posilňovať a ochraňovať reprodukčné práva a prístup k interrupciám v celej Európe pretrváva. V posledných rokoch šokujú verejnosť regresívne útoky na reprodukčné práva v Poľsku a v ďalších krajinách strednej a východnej Európy zavádzajú zákonodarci*kyne nové procedurálne prekážky v prístupe k interrupciám.

Teraz je ten čas premeniť našu podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv na činy. Vyzývame európske líderky a lídrov i zákonodarné zbory, aby zvýšili toto úsilie a začali nové iniciatívy na zrušenie obmedzení v prístupe k interrupciám a s nimi súvisiacej zdravotnej starostlivosti.

Vyzývame na reformu zákonov a politík v súlade s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), s cieľom:

 • úplne dekriminalizovať interrupcie a v súvislosti s nimi poskytovať informácie založené na dôkazoch;
 • odstrániť povinné čakacie doby a povinnosť neobjektívneho a zaujatého poradenstva pred interrupciou;
 • upraviť reštriktívne časové obmedzenia spojené s  prístupom k interrupciám a zrušiť škodlivé požiadavky na súhlas tretej strany;
 • zmeniť predpisy o tom, kto a kde môže vykonávať a riadiť interrupcie a poskytovať zdravotnú starostlivosť s nimi súvisiacu tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie starostlivosti v súlade s osvedčenými klinickými postupmi a usmerneniami WHO;
 • odstrániť regulačné prekážky týkajúce sa interrupcií, a legalizovať vykonávanie telemedicíny, rovnako ako aj riadenie vlastnej medikamentóznej interrupcie (pomocou interrupčných tabletiek) v súlade s usmerneniami WHO. 

Výzvu podporili:

 • Abortion Rights Campaign, Ireland
 • ActionAid International
 • Agate Rights Defense Center for Women with Disabilities, Armenia
 • alliance F, Switzerland
 • Amnesty International
 • AnA Society for Feminist Analyses, Romania
 • Association for Human Rights and Civic Participation PaRiter, Croatia
 • Association HERA XXI Real People Real Vision, Georgia
 • B.a.B.e. Be active. Be emancipated, Croatia
 • British Pregnancy Advisory Service (BPAS), United Kingdom
 • Bureau Clara Wichmann, Netherlands
 • Center for Reproductive Rights
 • Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive / Reproductive Health
 • Training Center, Moldova
 • Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice / Euroregional Center for Public Initiatives (ECPI), Romania
 • Centrul FILIA / FILIA Center, Romania
 • CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje / CESI – Center for Education
 • Counselling and Research, Croatia
 • Doctors for Choice Germany, Germany
 • Community Safety and Mediation Center, Romania
 • Eesti Seksuaaltervise Liit / Estonian Sexual Health Association, Estonia
 • EuroMed Rights
 • European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)
 • European Women’s Lobby
 • Federación de Planificación Familiar (SEDRA-FPFE) / Family Planning Federation (SEDRA-FPFE), Spain
 • Fondazione Pangea Onlus / Pangea Onlus Foundation, Italy
 • Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA / Foundation for Women and Family Planning FEDERA, Poland
 • Gender five plus
 • Građanke i građani Rijeke / Citizens of Rijeka, Croatia
 • HERA – Health Education and Research Association, North Macedonia
 • Human Rights Watch
 • ILGA-Europe
 • International Federation of Abortion and Contraception Professionals (FIAPAC)
 • International Service for Human Rights (ISHR)
 • Irish Family Planning Association, Ireland
 • La Strada International
 • Le planning familial / Family Planning, France
 • Legal Center for Women’s Initiatives Sana Sezim, Kazakhstan
 • Libera Associazione Italiana Ginecologi non obiettori per l’Applicazione della 194 (LAIGA) / Free Italian Association of Non-Objecting Gynaecologists for the Application of Law 194 (LAIGA)
 • Možnosť voľby / Freedom of Choice, Slovakia
 • MSI Reproductive Choices
 • National Women’s Council of Ireland, Ireland
 • NGO-Coordination post Beijing, Switzerland
 • Österreichische Gesellschaft für Familien Planung (ÖGF) / Austrian Family Planning Association, Austria
 • Papardes zieds / Latvian Association for Family Planning and Sexual Health, Latvia
 • Patent Egyesület / Patent Association, Hungary
 • PICUM – The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
 • Pink, Armenia
 • Platform for Reproductive Justice, Croatia
 • PRIDE Košice, Slovakia
 • PRIZMA – community and counselling center for LGBT+ people in Košice, Slovakia
 • pro familia Bundesverband, Germany
 • Real world, Real people, Armenia
 • Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), Sweden
 • Romanian Women’s Lobby, Romania
 • Royal College of Obstetricians and Gynecologists, United Kingdom
 • Rutgers, Netherlands
 • Santé Sexuelle Suisse, Sexual Health Switzerland, Switzerland
 • Saplinq, Slovakia
 • Sarajevo Open Centre, Bosnia and Herzegovina
 • Sensoa, Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid / Sensoa, Flemish
 • Centre of Expertise on Sexual Health, Belgium
 • Sex & Samfund / Danish Family Planning Association, Denmark
 • Sex og Politikk, Norway
 • SEXUL vs BARZA / SEX vs The STORK Association, Romania
 • Societatea de Planificare a Familiei din Moldova / Family Planning Association of Moldova, Moldova
 • Society for Education in Contraception and Sexuality (SECS), Romania
 • SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava / SOS Rijeka – center for nonviolence and human rights, Croatia
 • Társaság a Szabadságjogokért / Hungarian Civil Liberties Union, Hungary
 • Udruga Domine / Domine – Organization for Promotion of Women’s Rights Split, Croatia
 • Women’s Empowerment Center, Armenia
 • Women’s Link Worldwide
 • Women’s Rights Foundation, Malta
 • Women’s Resource Center, Armenia