trans

Nemáte právo nútiť trans ľudí do kastrácií! Zdravotná starostlivosť nemôže podliehať politickým tlakom

oradňa v Bratislave a PRIZMA Košice sú poradenské centrá, ktoré poskytujú psychologické, sociálne a
právne poradenstvo pre LGBTI+ ľudí a majú tak priamu skúsenosť s aktuálnymi problémami transrodových
ľudí na Slovensku. Požiadavka na prijatie nového odborného usmernenia pre právnu tranzíciu (zmenu
dokladov transrodového človeka) dlhodobo zaznievala priamo z tejto komunity a aj zo strany odborníčok a
odborníkov z medicíny a pomáhajúcich profesií. Nejasnosť pravidiel spôsobovala, že sa tejto klientele
venoval čím ďalej tým menší okruh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na kritickú situáciu upozornili
minulý rok aj odborné lekárske spoločnosti. Dlhodobo pripravované odborné usmernenie, ktoré bolo
kompromisom odbornej obce s Ministerstvom zdravotníctva SR, bolo prijaté v marci 2022.

Pokračovať v čítaní