Novinky PRIDE Košice

Kto by sa mal stať novou komisárkou pre deti a kto rozhodne nie?

hatráková

Vyhlásenie k voľbe komisárky pre deti a výzva NR SR

Podporujeme kandidátku Máriu Vargovú na post komisárky pre deti. Pripájame sa tak k viacerým organizáciám, ktoré žiadajú kompetentnosť, profesionalitu a osobu s etickými zásadami vo funkcii, ktorá je kľúčová pre práva, bezpečnosť a dôstojný život všetkých detí na Slovensku. 

Mária Vargová je skúsená psychologička, ktorá aktuálne vedie Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny. Je to odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami so sociálnoprávnou ochranou detí a nie je zaťažená politickou minulosťou ani prítomnosťou. Je totiž kľúčové, aby post komisárky pre deti viedla osoba z odborných, nie politických kruhov. 

Vyzývame preto poslancov a poslankyne NR SR, aby v nachádzajúcej voľbe hlasovali za Máriu Vargovú nielen ako najspôsobilejšiu na túto pozíciu, ale zároveň aj ako jedinú etickú voľbu proti kandidátke Kataríne Hatrákovej. Pochybnosti o odborných a morálnych kvalitách pani Hatrákovej v ostatnom období doplnili navyše vážne podozrenia z konfliktu záujmov a dokonca porušenia zákona. Dôvodov, prečo za túto kandidátku nehlasovať, je niekoľko: 

  • Jej vyjadrenia o tom, že v prípadoch sexuálneho zneužívania detí či domáceho násilia nie je až taká jednoznačná pozícia obete a násilníka, ktoré otriasli odbornou obcou z oblasti psychológie, psychiatrie i sociálnych služieb a poradenstva. 
  • Verejné obhajovanie straníckeho kolegu, vyšetrovaného pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania mladistvých z detských domovov, ktoré bolo mimoriadne škodlivé, zraňujúce a obetiam sexualizovaného násilia len prehĺbilo stigmu, s ktorou sa už aj tak potýkajú. 
  • Nenávistné prejavy voči LGBT+ ľuďom poslankyňa Hatráková v minulosti hlasovala za návrhy extrémistov namierené proti LGBT+ ľuďom, v ktorých boli queer ľudia označení za “deviantov” a ich rodiny za “zvrátené prostredie”. Opakovane pritom potvrdila, že sa s návrhmi obsahovo a ideovo stotožňuje a s extrémistami má hodnotové prieniky.
  • Podozrenia zo zneužitia právomocí – poslankyňa Hatráková sa v rámci poslaneckého prieskumu na sociálnom úrade v Trenčíne dopustila neetického konania, keď nahliadla do spisu prípadu, do ktorého bola priamo zapojená ako psychologická poradkyňa. 
  • Konflikt záujmov medzi nevyhnutne nezávislým postom komisárky pre deti a súčasnou agendou psychologičky Hatrákovej vo viacerých prípadoch je neakceptovateľný. Argument pani Hatrákovej Výboru NR SR pre ľudské práva, že si tento konflikt záujmov „ustrážiť“ je nedostatočný a z hľadiska odbornej etiky neprijateľný. 
  • Vedomé porušenie zákona o nahlasovaní trestných činov – pani Hatráková sa ako psychologička aktívna v poručníckej agende dostala k audio nahrávke istého advokáta, ktorý na nej vysvetľuje a ponúka možnosti úplatkov v súdnych sporoch rodičov o detí. Napriek tomu, že mala v rukách dôkazy o korupcii, nenahlásila čin polícii. Navyše v reakcii potvrdila, že tak (ne)konala cielene a rovnaký postup by zvolila aj v pozícii komisárky pre deti. Zhodou okolností má ísť o nahrávku advokáta, ktorého často odporúčala rodičom odchádzajúca komisárka pre deti Viera Tomanová. 

Vo svetle týchto vážnych pochybností z konfliktu záujmov, neetického konania a vedomého porušenia zákona, je neprijateľné, aby Katarína Hatráková kandidovala na komisárku pre deti. Ak by došlo k jej zvoleniu, na tomto úrade bude pokračovať éra beztrestnosti, korupcie a absencie ochrany detí, ktoré definovali obdobie komisárky pre deti Tomanovej. Poslanci a poslankyne NR SR majú jedinečnú šancu zmeniť pomery na úrade, nastoliť transparentnosť a prispieť tak k ochrane záujmov, práv a bezpečnosti detí na Slovensku. 

Úrad komisára pre deti je tu totiž pre všetky deti, no predovšetkým pre tie, ktoré sú z akýchkoľvek dôvodov zraniteľné, žijú vo vylúčenom prostredí, v hlbokej chudobe, v násilí, alebo ich identita či národnosť sú terčom neznášanlivosti, rasizmu, homo-bi-transfóbie a iných prejavov nenávisti. Osoba, ktorá bude zastávať funkciu komisárky pre deti, by preto mala mať odborné znalosti a skúsenosti, vysoký morálny a etický kredit a citlivo pristupovať k prípadom, kde sú detí v ohrození. Nemala by zabúdať na deti, ktoré pandémia uvrhla do izolácie bez možnosti dištančne sa vzdelávať či na deti, ktoré má štát pod svojou ochranou v detských domovoch. Od komisárky pre deti sa očakáva mimoriadna citlivosť voči deťom, ktoré sa vo svojich životoch stretávajú s viacerými vrstvami diskriminácie a vylúčenia, prípadne ktoré sú obeťami fyzického alebo sexuálneho násilia. Jedinou kandidátkou v blížiacej sa voľbe, ktorá má potenciál napĺňať tieto úlohy a hodnoty Úradu komisára pre deti je nepochybne Mária Vargová. 

Róbert Furiel – riaditeľ občianskeho združenia Saplinq a platformy PRIDE Košice 

Alexandra Demetrianová – Koordinátorka kampaní a advokácie, Saplinq, o. z. 

Zara Kromková – PRIZMA Košice, poradenské a komunitné centrum pre LGBT+ ľudí 

Napíšte poslancom a poslankyniam aj Vy! Voľba sa uskutoční 17. 2. 2022. Dajte do NR SR vedieť, že verejnosti záleží na tom, kto bude na Slovensku zastupovať práva detí. Pripravili sme pre vás vzorový list aj zoznam emailových adries NR SR.