Novinky PRIDE Košice, Teplé správy

Konverzné “terapie”: Praktiky, ktoré porušujú ľudské práva v právnom štáte nemajú miesto

Takzvané konverzné “terapie” (ďalej konverzné praktiky), sú procedúry, ktoré sú dobrovoľne alebo nedobrovoľne vykonávané na LGBTI+ ľuďoch s cieľom zmeniť ich sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, alebo rodový prejav (sexual orientation, gender identity or expression – SOGIE). Vychádzajú z klamlivého tvrdenia, že tieto charakteristiky človeka sa dajú zmeniť. 

Takéto ubližujúce praktiky by nemali mať miesto v žiadnej spoločnosti, ktorá sa vyhlasuje za demokratickú – dodržiavanie ľudských práv a ochrana menšín sú základnými piliermi právneho štátu. No aj napriek tomu sa konverzné praktiky vykonávajú naprieč celou Európou aj dnes. Často sú maskované za pseudo-medicínske postupy, alebo sa odvolávajú na náboženské princípy. 

Konverzné procedúry nielenže nedokážu zmeniť sexuálnu orientáciu, rodovú identitu ani prejav človeka, ale zanechávajú na fyzickom aj duševnom zdraví ľudí, ktorí ich absolvovali, dlhodobé následky. Títo ľudia sú následne ponechaní bez akejkoľvek formy pomoci a často si ani neuvedomujú, akú traumu utrpeli. 

Čo je cieľom konverzných praktík a ako prebiehajú?

Konverzné praktiky podstupujú ľudia v snahe zmeniť alebo potlačiť svoju sexuálnu orientáciu, rod, rodovú identitu alebo rodový prejav, pretože nezapadá do cis-heteronormatívnej predstavy, ktorá je často považovaná v našej spoločnosti za normu. 

Neexistuje jedna ustálená forma konverzných praktík. To, ako prebiehajú a aké metódy používajú, sa značne líši v závislosti od toho, kto ich vykonáva. V praxi sa stretávame s týmito metódami:

1. Psychoterapia 

Praktiky, ktoré sú založené na vybudovaní averzie. Pri týchto praktikách sa používajú napríklad elektrošoky, alebo emetiká – lieky, ktoré vyvolávajú zvracanie. 


2. Medikácia 

Podávanie liekov prevažne na hormonálnej báze, ktoré majú zmeniť domnelú hormonálnu nerovnováhu. Práve tá je totiž mylne uvádzaná ako príčina nežiaducej sexuálnej orientácie, rodu, rodovej identity alebo rodového prejavu. 

3. Úkony, ktoré sa zakladajú na náboženských princípoch 

Podstatou je zbaviť človeka domnelého “zla”, ktoré má byť príčinou nežiaducej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Tieto úkony sa odohrávajú v sprievode tzv. duchovného radcu. Najčastejšie zahŕňajú rôzne verbálne prejavy, ale aj fyzické intervencie smerované na osobu, ktorá sa ich rozhodla podstúpiť. 

Akým spôsobom sú tieto praktiky ponúkané a ako často sa s nimi LGBTI+ ľudia stretávajú?

Konverzné “terapie” sú často ponúkané zraniteľným ľuďom prostredníctvom inzercie ako platené služby. Krajiny, ktoré zákonom zakázali konverzné praktiky, ich propagáciu a inzerovanie, upozorňujú, že je to práve nejednotná legislatíva, ktorá môže za to, že sa poskytovatelia týchto praktík oficiálne presúvajú do krajín, kde sú stále legálne


Výskyt konverzných praktík nie je možné podrobne zaznamenať, keďže sa často odohrávajú v utajení. Avšak dáta, ktoré sa podarilo zozbierať naznačujú, že približne 2% LGBTI+ ľudí v rámci Európy konverzné praktiky podstúpilo, a 5% boli ponúknuté. Skutočné čísla však môžu byť oveľa vyššie, čo naznačujú najnovšie dáta zo Spojeného kráľovstva, podľa ktorých približne 18% LGBTI+ ľudí zažilo konverzné praktiky, ktoré sú cielené primárne na transrodových ľudí.

Ničivé následky konverzných praktík

Je preukázané, že tieto praktiky majú negatívne dôsledky pre duševné zdravie ľudí, ktorí ich podstúpili. Spôsobujú im psychickú ujmu – často potom trpia depresiami, úzkosťou, posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Pociťujú hanbu, nenávisť voči sebe, majú samovražedné myšlienky, alebo sa pokúsia siahnuť si na život. 

Konverzné praktiky škodia aj fyzickému zdraviu. Ľudí, ktorí ich absolvovali, trápia tráviace problémy spôsobené napr. žalúdočnými vredmi, trpia poruchami príjmu potravy. Mávajú migrény a problémy v sexuálnej oblasti. Všetky tieto následky môžu viesť k  trvalému poškodeniu fyzického a duševného zdravia.

Európa: Kde sú konverzné praktiky ilegálne a aký je vývoj v snahách postaviť ich mimo zákon?

V roku 2016 sa prvou európskou krajinou, ktorá zakázala konverzné praktiky, stala Malta. Maltský zákon zakazuje samotné praktiky, ale aj ich propagáciu prostredníctvom reklamy. Neskôr v roku 2020 prijalo zákaz konverzných praktík a reklamy na ne aj Nemecko. Španielsko zatiaľ konverzné praktiky na národnej úrovni nezakázalo, no mnohé regióny a mestá zaviedli administratívne zákazy. 

Vlani v januári začal platiť zákaz konverzných praktík už aj vo Francúzsku a v máji ho nasledovalo Grécko. V Albánsku boli prijaté smernice, ktoré zakazujú psychologičkám a psychológom vykonávať praktiky, ktoré majú za cieľ meniť alebo potlačiť rozmanitú sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo prejav človeka. 

Vlády a parlamenty v Belgicku, na Cypre, vo Fínsku, Írsku, Holandsku, Nórsku, Španielsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve v súčasnosti rokujú o spôsobe, ako postaviť konverzné praktiky mimo zákon. 

V niektorých krajinách pristúpili aj k procesom na národnej úrovni ochrany ľudských práv, ktoré by tieto praktiky odsúdili a vymedzili sa proti nim. Úrady verejnej ochrany ľudských práv, národné orgány pre ľudské práva a rovnosť pracujú na usmerneniach pre vlády a štátnu správu. Takéto kroky podnikajú v Poľsku, Škótsku a Francúzsku. 

Napriek tomu, že v rámci Európy sledujeme jasný pozitívny a dynamický vývoj, niektoré návrhy zákazov sa zastavili, resp. značne skomplikovali ako napríklad ten v Spojenom kráľovstve, kde zo zákazu konverzných praktík chceli vyňať transrodových ľudí. V tomto znení návrh našťastie neprešiel a vláda v súčasnosti pracuje na návrhu, ktorý zahŕňa aj transrodových ľudí.  

Ľudskoprávne organizácie a veda v tom majú jasno: Konverzné praktiky sú neprijateľné!

Medzinárodné mechanizmy na ochranu ľudských práv i vedecké spoločnosti sa zhodujú na jasnom konsenze. Na celosvetový zákaz týchto praktík vyzval v roku 2020 nezávislý expert OSN na ochranu pred násilím a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo prejavu (SOGIE). V rámci Európy prišiel v rovnakom roku návrh zákazu v Európskom parlamente (konkrétne od skupiny poslancov a poslankýň, ktorá návrh adresovala Európskej komisii).

Pre uznanie rozmanitosti v oblasti sexuálnej orientácie, rodu, rodovej identity a rodového prejavu zohráva kľúčovú úlohu proces depatologizácie týchto pojmov v ponímaní verejnosti. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vylúčila homosexuálnu orientáciu zo zoznamu chorôb a o takmer 30 rokov neskôr bol vyškrtnutý z medzinárodnej klasifikácie chorôb aj “transsexualizmus”. 

Napriek týmto dôležitým krokom je potrebné naďalej pokračovať v depatologizácii rôznorodosti tzv. SOGIE.

Konverzné praktiky jasne odsúdila aj Európska psychiatrická asociácia. Keďže rôzne prejavy rodovej identity a sexuality nie sú duševným ochorením, z medicínskeho hľadiska sú tieto praktiky neopodstatnené. Svetová medicínska asociácia (WMA), Americká psychiatrická organizácia (APA) a Nemecká psychiatrická asociácia (DGPPN) konverzné praktiky jednoznačne odmietajú, a to nielen pre stigmatizáciu ľudí s rôznou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, ale aj pre ujmu na duševnom zdraví, ktorú môžu spôsobiť. Depresie, úzkosti, závislosti i samovražedné sklony sa totiž často objavujú práve ako dôsledok týchto praktík. 

Európska psychiatrická asociácia preto vyzýva európske krajiny k prijatiu legislatívy, ktorá zakáže konverzné praktiky a zároveň bude postihovať vykonávateľov. Odôvodňuje to tým, že rozmanitosť sex. orientácie a rodovej identity nie je chorobou, a konverzné praktiky prispievajú k stigmatizácii, spôsobujú ujmu na duševnom zdraví. Zároveň Európska psychiatrická asociácia prízvukuje, že je neetické aby sa psychiatri/čky, psychológovia/ičky a ďalší profesionáli na týchto praktikách podieľali. 

Ktoré ľudské práva sú  pri vykonávaní konverzných praktík porušované?

1. Európsky dohovor pre ľudské práva (ECHR)

Tieto praktiky sú nezlučiteľné s viacerými bodmi Európskeho dohovoru o ľudských právach (ECHR). Výbor OSN proti mučeniu upozorňuje, že postupy konverzných praktík môžu dosiahnuť hranicu zlého zaobchádzania, ktorú definuje článok 3 ECHR ako mučenie. V prípade, že ujma na zdraví zasahuje do fyzickej alebo duševnej integrity a osobnej autonómie človeka, môže ísť o porušenie článku 8 ECHR, ktorý hovorí o práve na rešpektovanie súkromného a rodinného života. 

Netreba opomenúť, že keďže tieto praktiky zaobchádzajú s ľuďmi odlišne na základe ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, a to bez objektívneho a rozumného odôvodnenia, nekonajú v súlade s článkom 14 ECHR a článkom 1 protokolu č. 12 k ECHR. 

2. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR)

Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva zistil, že konverzné praktiky porušujú právo LGBTI+ ľudí na sexuálne a reprodukčné zdravie, definované v článku 12

3. Dohovor OSN o právach dieťaťa 

Pokiaľ ide o deti, Dohovor OSN o právach dieťaťa v 3. článku jasne hovorí, že: “Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí”. Nezávislý expert Organizácie Spojených národov na ochranu pred násilím a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (IESOGI), Victor Madrigal-Borloz vo svojom vyjadrení tvrdí, že podrobenie dieťaťa týmto praktikám nemôže byť nikdy v jeho najlepšom záujme

Odvolávať sa na fakt, že konkrétna osoba poskytla slobodný a plne informovaný súhlas je taktiež sporné. Súhlasu totiž často predchádzal nátlak zo strany rodiny, známych alebo spoločnosti, na základe ktorého LGBTI+ ľudia často dospejú k záveru, že musia tieto praktiky vyhľadať. Predsudky a lži, ktoré tvrdia, že sexuálna orientácia, alebo rodová identita človeka je “chorobou”, tak ovplyvnia schopnosť jednotlivkyne či jednotlivca slobodne sa rozhodnúť. 

Jasne treba pomenovať aj skutočnosť, že vykonávatelia týchto praktík zavádzajú a účelovo klamú, ak ľuďom, ktorí ich podstupujú, sľubujú zmenu resp. potlačenie ich rozmanitej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity či prejavu.  

Konverzné praktiky na Slovensku: aká je situácia u nás? 

Slovenská republika konverzné praktiky legislatívne nezakazuje a zákonodarné orgány sa takýmto legislatívnym návrhom v súčasnosti nezaoberajú. Aktuálny vývoj žiaľ smeruje proti odporúčaniam Európskeho parlamentu, Komisárky Rady Európy pre ľudské práva i OSN, ktoré žiadajú o okamžité zastavenie týchto praktík. 

Ultrakonzervatívne kruhy vytvárajú tlak na politickú reprezentáciu a volajú po vykonávaní konverzných praktík, absolútne ignorujúc jasné stanovisko ľudskoprávnych organizácií, vedeckej obce a medzinárodného práva. Samozvane vstupujú do procesu tvorby návrhu Metodického usmernenia MZ SR, ktorého cieľom je štandardizovať postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou. V ich vyjadrení hrubo zavádzajú a odvolávajú sa na štúdie a zdroje, ktoré v rámci vedeckej obce nemajú žiadnu relevanciu. Argumentujú dátami z The American College of Pediatricians (ACPeds) – americkej ultrakonzervatívnej organizácie, ktorá lobuje za konverzné praktiky v USA. Toto ideologicky podfarbené pseudovedecké vyjadrenie, ktoré sa mylne snaží navodiť dojem, “pomoci” transrodovým ľuďom tak v skutočnosti volá po praktikách považovaných za formu mučenia. 

Signatári a signatárky tohto pomýleného a účelového stanoviska sa teda aktívne podieľajú na ďalšej stigmatizácii LGBTI+ ľudí a patologizácií rozmanitej sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodového prejavu. Podobne ako v Poľsku a Maďarsku, namiesto cesty k zrovnoprávneniu obyvateľstva, kráčame smerom k ďalšiemu popieraniu ľudských práv skupiny obyvateľstva, ktorá už aj tak patrí k najviac diskriminovaným a vylučovaným. 

Text: Manu Kościuszko