Teplé správy

Totálny zákaz právnej aj medicínskej tranzície v Rusku. Ľudskoprávne organizácie bijú na poplach

Dolná komora ruskej štátnej dumy schválila 14. júla 2023 v treťom čítaní novelu zákona, ktorá de facto aj de iure povedie k úplnému zákazu ako právnej, tak aj medicínskej tranzície u transrodových ľudí. Táto diskriminačná a škodlivá novela je ďalšou tvrdou ranou pre ruskú  LGBTI+ komunitu, ktorá je už beztak sužovaná.

Predkladajúce političky a politici tvrdia, že táto novela má zachrániť Rusko s jeho kultúrnymi, rodinnými a tradičnými hodnotami pre ďalšie generácie a postaviť hrádzu voči západnej anti-rodinnej ideológii. O novele bude už tento týždeň v stredu hlasovať horná komora ruskej štátnej dumy a následne ju musí podpísať prezident Vladimir Putin. Jeho podpisom nadobudne platnosť. 

Ak bude novela zákona prijatá v plnom znení, bude to znamenať nasledovné:

— poskytovateľstvo zdravotnej starostlivosti nebude môcť naďalej sprevádzať transrodových ľudí tranzíciou. Hormonálna substitučná terapia, psychoterapia, ako aj operačné výkony spojené s tranzíciou sa stanú úplne nedostupnými
— transrodoví ľudia si nebudú môcť zmeniť identifikačné dokumenty (pretože ich zmena je podmienená „chirurgickou liečbou“, ktorú zákon zakazuje)
— manželstvá ľudí, ktorí prešli právnou tranzíciou, budú anulované
— transrodoví ľudia si nebudú môcť adoptovať ani osvojiť deti

Táto novela zákona hrubo porušuje základné ľudské práva transrodových, rodovo nekonformných, nebinárnych ľudí a týka sa aj neplnoletých intersex ľudí. Priamo zasahuje do práva na telesnú integritu a súkromie jednotlivca. Transrodoví ľudia, pre ktorých je zdravotná starostlivosť spojená s tranzíciou často život zachraňujúca, k nej nebudú mať prístup. Zatiaľ čo deti, ktoré sa narodili s nejednoznačnými primárnymi pohlavnými znakmi (intersex ľudia), budú naďalej podrobované chirurgickým zákrokom, ktoré sú z medicínskeho hľadiska nepotrebné a zároveň vysoko rizikové. Ich jediným cieľom je „normalizovať“ ich zdravé telá. Tieto praktiky, ktoré boli medzinárodne uznané za porušovanie ľudských práv, sú v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa.

Transrodoví a rodovo nekonformní ľudia tým pádom nebudú môcť žiť v súlade so svojou rodovou identitou, čo sa negatívne odzrkadlí vo všetkých aspektoch ich životov. Novela im zároveň zakazuje aj adopciu a osvojenie dieťaťa, čím porušuje ich právo na vytvorenie rodiny a starostlivosť o deti v núdzi. 

Napriek tomu, že ide o jednoznačne najväčší útok na LGBTI+ komunitu v dejinách súčasného Ruska, zdá sa, že novele v rámci krajiny aj mimo nej zatiaľ nebola venovaná dostatočná pozornosť a adekvátne odsúdenie. 

O novele bude už tento týždeň v stredu 19. júla hlasovať horná komora ruskej štátnej dumy a následne ju musí podpísať prezident Vladimir Putin. Jeho podpisom nadobudne platnosť. Zdroj obrázka: russian-election-monitor.org

Tento bezprecedentný legislatívny útok nadväzuje na predošlé devastačné homofóbne zákony, ktoré boli poslednú dekádu postupne schvaľované. Všetko to odštartoval zákon v roku 2013, ktorý zakazoval tzv. „gay propagandu“ – teda verejnú propagáciu „netradičných sexuálnych vzťahov“. Následne bol v roku 2020 prijatý ďalší diskriminačný zákon, ktorého cieľom bolo zabrániť manželstvám párov rovnakého pohlavia. V novembri 2022 ruská duma pokračovala v zmene legislatívy, ktorá plošne zakazuje akékoľvek zmienky o LGBTI+ ľuďoch v médiách, knihách, na internete, v kinách. 

Transrodoví ľudia ako rukojemníci štátu 

Po tejto vlne diskriminačných zákonov, ktoré majú ničivé dopady na životy miliónov kvír ľudí a ich blízkych žijúcich v Rusku, by sa už mohlo zdať, že možnosti sa už vyčerpali. No čert nikdy nespí a Kremeľ tento krát mieri na najzraniteľnejšiu časť LGBTI+ komunity – transrodových, rodovo nekonformných a intersex ľudí. Ich „slabinou“ je nutná odkázanosť na štátny aparát – to, či budú viesť kvalitný život, v ktorom budú schopní naplniť svoj potenciál, často závisí od rozhodnutí komisií a úradov, ktoré na základe zákonov vydávajú dokumenty týkajúce sa či už medicínskej alebo právnej tranzície. Evidencia týchto dokumentov a ich potenciálne zneužitie totalitárnym autoritárskym režimom predstavuje aktuálne v Rusku pre transrodových ľudí obrovskú hrozbu.

Snaha o úplné vymazanie trans ľudí z ruskej spoločnosti, je ďalším krokom v rámci Putinovho ideologického projektu, ktorého cieľom je nielen odviesť pozornosť od vojny na Ukrajine, ale taktiež realizovať víziu o tzv. „tradičnom Rusku“ postavenom na kresťanskej „heterosexuálnej rodine“. Tá stojí v opozícii k západným hodnotám, ktoré vykresľuje ako totálnu sexuálnu slobodu, kde deti prechádzajú procesom tranzície pred dosiahnutím puberty a LGBTI+ ľudia sú „spojencami satana“. 

„Tradičná rodina“ je potrebná aj kvôli naplneniu demografických cieľov. Rusko stráca na ukrajinskom území desiatky tisícov mladých ľudí a ďalšie státisíce z krajiny emigrujú – to spôsobuje značné obavy, ktoré sa Putin snaží kompenzovať čoraz otvorenejšími útokmi na „všetko západné a progresívne“. Táto novela tak predstavuje „definitívne posvätenie“ systémovej diskriminácie transrodových, nebinárnych a intersex ľudí, ktoré bude zakotvené už aj na štátnej úrovni. 

Aké bude mať novela priame dopady na životy ľudí? 

Už len samotný návrh zákona spôsobuje trans komunite obrovskú úzkosť a tieseň. Žiť v Rusku ako trans alebo nebinárny človek bolo vždy náročné, no prijatie novely bude viesť ku katastrofálnemu zhoršeniu kvality života na všetkých úrovniach – vzdelávanie, pracovný trh, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, verejná aj súkromná sféra.

“Prijatie takejto novely sa dá považovať za mučenie. Táto novela prehĺbi krízu duševného zdravia transrodovej komunity, znásobí sociálnu stigmu, ktorej komunita roky čelí, a posilní vlnu násila proti transrodovým a rodovo nekonformným ľuďom v Rusku”, povedal pre portál  Codastory  Egor Burtsev – klinický psychológ, pracujúci viac ako dekádu s transrodovou klientelou. 

Sociálna stigmatizácia trans ľudí je v ruskej spoločnosti veľmi hlboko zakorenená a transrodoví ľudia sú jej vystavovaní denne. Jej priamym následkom je zvýšený výskyt problémov spojených s duševným zdravím. Podľa prieskumu, ktorý sa uskutočnil v Rusku v roku 2021, viac ako 80 % transrodových ľudí trpí depresiami, takmer 40% má sklony k sebapoškodzovaniu a 35% malo v minulosti samovražedné myšlienky. 

Ľudskoprávne organizácie pôsobiace v Rusku označujú vývoj za pochmúrny. Varujú pred vznikom ilegálneho trhu s medicínskymi výkonmi spojenými s tranzíciou a taktiež hormonálnymi medikamentami, ktorých užívanie bez lekárskeho dohľadu je veľmi nebezpečné. „Predstavy o budúcnosti ľudí sa rúcajú. Dostávame mnoho samovražedných správ,“ hovorí Yan Dvorkin, vedúci skupiny Center – T, ktorá pomáha trans a nebinárnym ľuďom v Rusku. 

Aké majú trans a nebinárni ľudia v Rusku možnosti? 

Logicky sa tak zdá, že jedinou cestou pre trans ľudí je z Ruska okamžite emigrovať. Ľudia si urýchlene menia identifikačné doklady, vybavujú cestovné pasy a potrebné dokumenty. Žijú v každodennej neistote a strachu o svoju budúcnosť. No emigrácia žiaľ pre mnohých nie je kvôli finančnej nákladnosti možná. Transrodoví ľudia sú veľmi marginalizovanou skupinou, ktorá nedisponuje mnohými privilégiami. Ich postavenie na trhu práce je obzvlášť nevýhodné, často si aj napriek dosiahnutému univerzitnému vzdelaniu nevedia nájsť stabilné zamestnanie a tak sa uchyľujú k nelegálnej práci, resp. pracujú v sexbiznise. Podľa prieskumov má približne 12 % transrodových ľudí v Rusku nedostatok financií na zadováženie si potravín a 32 % si z príjmu nedokáže pokryť náklady na oblečenie a obuv. 

Proces emigrácie taktiež komplikujú sankcie voči Rusku – mnoho európskych hraníc je pre občanov Ruskej federácie zavretých. Transrodoví a nebinárni ľudia žijúci v Rusku sa tým pádom ocitajú v prekérnej situácii, z ktorej, zdá sa, niet úniku. Tí, ktorí v Rusku ostanú, budú ponechaní bez prístupu k zdravotnej starostlivosti, vystavení ponižovaniu, diskriminácii, šikane, verbálnym a fyzickým útokom, a to často aj zo strany najbližších príbuzných. Anulovanie manželstiev, znemoženie adopcií a osvojenia detí ich uvrhne do ešte väčšieho zúfalstva a sociálnej izolácie. 

„Ak novela vstúpi do platnosti, zničí životy mnohým ľuďom. Berú nám deň po dni našu budúcnosť a teraz nám berú prakticky aj to posledné, čo máme. Sú tu ľudia, ktorým to zoberie život. Neviem na to prestať myslieť a je to pre mňa ťažké. Ale nič netrvá večne a situácia sa zmení. Dôležité je mať predstavu o budúcnosti, svojich snoch a na tom pracovať“, vyjadril sa pre nezávislý portál Meduza Konstantin, 45 ročný transrodový muž žijúci v Rusku. 

Ako prebiehal proces tranzície doteraz? 

Doteraz bolo v Rusku možné zmeniť si identifikačné doklady nezávisle od stavu medicínskej tranzície – medicínska tranzícia nebola podmienkou pre právnu tranzíciu. Taktiež bolo možné prejsť medicínskou tranzíciou, no ponechať si nezmenené doklady. Trvalé prerušenie reprodukčnej schopnosti nebolo podmienkou právnej tranzície, čo Anna-Maria Tesfaye – aktivistka z organizácie Queer Svit – hodnotí ako „veľmi dobrý systém, ktorý vyhovoval aj nebinárnym ľuďom

Do roku 2022 verejná diskusia ohľadom transrodových ľudí v podstate neexistovala. Transrodoví ľudia boli samozrejme vždy súčasťou ruskej spoločnosti, no tejto téme nik nevenoval zvláštnu pozornosť. Keď sa obhliadneme do minulosti – zdravotná starostlivosť spojená s tranzíciou bola dostupná už od konca 60. rokov minulého storočia, počas éry Sovietskeho zväzu, a právnou tranzíciou bolo možné prejsť dokonca už v 20. rokoch minulého storočia. Tieto fakty priamo vyvracajú lživé tvrdenia zaznievajúce z ruskej štátnej dumy, ktoré hovoria, že proces tranzície a transrodoví ľudia sú akýmsi „novodobým výmyslom dekadentného západu, ktorý predstavuje spoločenskú hrozbu“

Ako vieme pomôcť transrodovým, nebinárnym a intersex ľuďom žijúcim v Rusku? 

Aktivistická komunita bojujúca za práva LGBTI+ ľudí sa však nevzdáva. Práve naopak – mobilizuje všetky svoje dostupné sily a hľadá všetky možnosti, ako transrodovým ľuďom aktuálnu situáciu uľahčiť. No keďže nie je finančne dotovaná štátom, funguje výlučne vďaka finančným darom, ktoré zvládajú pokrývať len najnutnejšie náklady. 

Možnosti ako konkrétne pomôcť:

venujme pozornosť politickému vývoju situácie ohľadom práv LGBTI+ ľudí v Rusku 
podporujme finančne organizácie, ktoré poskytujú transrodovým ľuďom pomoc@centre_t_ru / https://centre-t.com/english, @reversinfo, @kilkota, @comingoutspb, @queer_svit / https://queersvit.taplink.ws/, LGBTQ+ resources centre https://center-r.com/, Sphere https://spherequeer.org/en/, The Lighthouse https://dodmayak.org/ 
šírme povedomie, vyvracajme mýty, konfrontujme nenávistné prejavy na sociálnych sieťach
zdieľajme solidárne posty, pridávajme solidárne komentáre 
organizujme solidárne udalosti, zbierky, podpisujme a zdieľajme petície ľudskoprávnych organizácií 

Pripravil: Maňu Kościuszko


Zdroje: 
https://epath.eu/wp-content/uploads/2018/06/transgender-healthcare-in-Russia.pdf
https://www.latimes.com/world-nation/story/2023-06-14/in-blow-to-russian-lgbtq-community-lawmakers-weigh-banning-gender-transitioning-procedures
https://www.themoscowtimes.com/2023/06/14/russian-lawmakers-vote-to-ban-gender-reassignment-a81507
https://www.thepinknews.com/2023/06/16/russia-trans-healthcare-ban/
https://www.hrw.org/news/2023/06/02/russia-moves-ban-trans-health-care
https://en.zona.media/article/2023/06/01/transgender
https://en.zona.media/article/2023/06/15/duma
https://www.them.us/story/russia-poised-to-ban-trans-affirming-healthcare
https://www.codastory.com/waronscience/russia-trans-care-ban/