Novinky PRIDE Košice

Vzdelávanie o LGBTI+ témach pre odborníctvo

Občianske združenie Dúha na východe, o.z. pripravuje na apríl vzdelávacie aktivity pre odborníkov a odborníčky z odborov psychológia, školská psychológia, učiteľstvo a medicína. 

Vzdelávanie je rozdelené na 2 časti – všeobecnú, ktorá je spoločná pre všetkých a v ktorej účastníctvo získa základný prehľad o LGBTI+ terminológii, rešpektujúcom jazyku či nevedomých predsudkoch. V druhej, špecifickej časti, bude účastníctvo rozdelené podľa svojho zamerania (medicína, psychológia, učiteľstvo) a bude sa venovať konkrétnym príkladom z praxe.

Účasť na webinároch je bezplatná. Prihlasovací formulár nájdete na tomto odkaze.

Termíny webinárov

Spoločný úvod I.
Sobota 15. 4., 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00

Spoločný úvod II.
Štvrtok 20. 4., 16:00 – 19:00
Piatok 21. 4., 16:00 – 19:00

(môžete si vybrať, ktorý spoločný úvod Vám vyhovuje).

Webináre podľa špecializácie

Lekárstvo
Pondelok 24. 4., 16:00 – 19:00
Utorok 25. 4., 16:00 – 19:00

Psychológovia/ičky
Streda 26. 4., 16:00 – 19:00
Štvrtok 27. 4., 16:00 – 19:00

Učiteľstvo a šk. psychológovia/ičky
Piatok 28. 4., 16:00 – 19:00
Sobota 29. 4., 16:00 – 19:00

Je potrebné sa zúčastniť celého cyklu (jeden zo spoločných úvodov + sada webinárov podľa špecializácie).

Prihlasovanie je možné do 13. 4. alebo do naplnenia kapacít. Účasť budeme potvrdzovať priebežne.

Kto povedie webináre?

Adam Zubrický, BA, MA, MBACP je psychoterapeut, absolvent dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii a poradenstve (s vyznamenaním) na University of London a člen Britskej Asociácie pre Poradenstvo a Psychoterapiu (British Association for Counselling and Psychotherapy).

Vo svojej terapeutickej praxi sa Adam špecializuje predovšetkým na prácu s rodovou, sexuálnou a vzťahovou rozmanitosťou (z angl. Gender, Sexual and Relationship Diversity), čo znamená, že jeho vlastný prístup je kombináciou psychodynamických, vzťahovo zameraných a sociokultúrne informovaných elementov, ktoré reflektujú špecifické potreby LGBTI+ ľudí a kladú dôraz na anti-opresívnosť a sociálnu spravodlivosť.

Medzi ďalšie oblasti, ktorým sa Adam vo svojej praxi venuje, patria vzťahové potiaže, etnická, kultúrna a jazyková diverzita, intersekcionalita, práca s expatmi a menšinami, úmrtia, straty a práca so zármutkom, následky rodinného alebo vzťahového zneužívania, a vyrovnávanie sa s následkami COVIDu.

Mimo svojej terapeutickej praxe sa Adam podieľa na viacerých medzinárodných projektoch zameraných na mentálne zdravie LGBTI+ ľudí v role odborného konzultanta.


Projekt „Dúhové vzdelávanie“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Projekt realizuje Dúha na východe, o.z.