Trends

Vzdelávanie o LGBTI+ témach pre odborníctvo II.

Občianske združenie Dúha na východe, o.z. pripravuje aj na jún vzdelávacie aktivity pre odborníkov a odborníčky z odborov psychológia, školská psychológia, učiteľstvo a medicína.

Vzdelávanie je rozdelené na 2 časti – všeobecnú, ktorá je spoločná pre všetkých a v ktorej účastníctvo získa základný prehľad o LGBTI+ terminológii, rešpektujúcom jazyku či nevedomých predsudkoch. V druhej, špecifickej časti, bude účastníctvo rozdelené podľa svojho zamerania (medicína, psychológia, učiteľstvo) a bude sa venovať konkrétnym príkladom z praxe.

Účasť na webinároch je bezplatná. Prihlasovací formulár nájdete na tomto odkaze.

Termíny spoločných webinárov
Spoločný úvod I:

Štvrtok 15.6.2023: 16.00-19.00
Piatok  16.6.2023: 16.00-19.00

Spoločný úvod II:

Sobota 17.6.2023: 09.00-12:00 a 14.00-17.00

(môžete si vybrať, ktorý spoločný úvod Vám vyhovuje)

Webináre podľa špecializácie
Psychológovia/psychologičky + lekárstvo:

Pondelok 19.6.2023: 16.00-19.00
Utorok 20.6.2023: 16.00-19.00

Učiteľstvo a školskí psychológovia/psychologičky:

Streda 21.6.2023: 16.00-19.00
Štvrtok 22.6.2023: 16.00-19.00

Je potrebné sa zúčastniť celého cyklu (jeden zo spoločných úvodov + sada webinárov podľa špecializácie).

Prihlasovanie je možné do naplnenia kapacít. Účasť budeme potvrdzovať priebežne.

Kto povedie webináre?

Adam Zubrický, BA, MA, MBACP je psychoterapeut, absolvent dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii a poradenstve (s vyznamenaním) na University of London a člen Britskej Asociácie pre Poradenstvo a Psychoterapiu (British Association for Counselling and Psychotherapy).

Vo svojej terapeutickej praxi sa Adam špecializuje predovšetkým na prácu s rodovou, sexuálnou a vzťahovou rozmanitosťou (z angl. Gender, Sexual and Relationship Diversity), čo znamená, že jeho vlastný prístup je kombináciou psychodynamických, vzťahovo zameraných a sociokultúrne informovaných elementov, ktoré reflektujú špecifické potreby LGBTI+ ľudí a kladú dôraz na anti-opresívnosť a sociálnu spravodlivosť.

Medzi ďalšie oblasti, ktorým sa Adam vo svojej praxi venuje, patria vzťahové potiaže, etnická, kultúrna a jazyková diverzita, intersekcionalita, práca s expatmi a menšinami, úmrtia, straty a práca so zármutkom, následky rodinného alebo vzťahového zneužívania, a vyrovnávanie sa s následkami COVIDu.

Mimo svojej terapeutickej praxe sa Adam podieľa na viacerých medzinárodných projektoch zameraných na mentálne zdravie LGBTI+ ľudí v role odborného konzultanta.


Projekt „Dúhové vzdelávanie“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Projekt realizuje Dúha na východe, o.z.