Dobrá rada

Ako sa môžem brániť voči homofóbnym susedom, ktorí mi znepríjemňujú život?

Homofobia

Ak niekomu prekáža mať za susedov gejský či lesbický pár, može sa stať, že si budú hľadať banálne zámienky, ako im znepríjemniť život. Pokiaľ je situácia v rovine fyzicky či psychicky neohrozujúcich podnetov (napr. „susede prekáža to, že si vešiam bielizeň na balkón a jej to vytvára tieň“ alebo prichádzajú fiktívne obvinenia), navrhoval by som sa pokúsiť o „zmier“.

Nebojte sa  zapojiť do zmierovacieho procesu aj správcu bytovky. Ak by nepomohol správca bytovky, pokúste sa obrátiť na mesto či obec. Pokiaľ sa situácia neupokojí a pretrváva dlhodobo napriek snahe o zmier, tak najjednoduchším riešením môže byť pre niekoho aj presťahovanie sa. Ak je pre vás sťahovanie komplikované alebo z akýchkoľvek dôvodov nemožné, potom sa obráťte na príslušníkov policajného zboru.

Ak hovoríme o pretrvávajúcich nenávistných prejavoch, ktoré vyvolávajú strach (napr. verbálne útoky, ohováranie alebo nápisy na stene, odkazy v poštovej schránke), volil by som možnosť podania trestného oznámenia. Ak hovoríme o situácii, ktorá presiahla až do kontaktovania zamestnávateľa za účelom diskreditácie osoby a hroziacej straty zamestnania, taktiež by som volil možnosť trestného oznámenia.

Dôležité je však najmä bezpečie. Častokrát sa stáva, že klientela nám iba pozdieľa ich skúsenosť, potrebujú psychicky zregenerovať, avšak ďalej sa rozhodnú neriešiť danú situáciu, kvôli svojmu bezpečiu a radšej sa presťahujú. Čo je samozrejme pochopiteľná a relevantná možnosť riešenia. 

PRIZMA ponúka bezplatné právne poradenstvo, ktoré v týchto prípadoch vie nasmerovať a pomôcť napr. so spísaním trestného oznámenia. Rovnako ponúka aj bezplatné psychologické a sociálne poradenstvo.

Praktický prehľad zákonnej úpravy:

„Podľa Zák. o priestupkoch § 49 ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa ohovárajúci dopustí, ak inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Za takýto priestupok je možné udeliť pokutu. §50 priestupky proti majetku.“

„Podľa Obč.zák., ochrana osobnosti „§ 11 chráni fyzické osoby pred akýmikoľvek zásahmi do ich osobnostných práv, medzi ktoré okrem iných zaraďujeme aj právo na ochranu občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Najmä tieto práva bývajú často dotknuté nepravdivými výrokmi o konkrétnej osobe, ktoré sú spôsobilé privodiť jej skutočnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.“

„Podľa § 360a Tr. Zák.: Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že: b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods. 1 písm. c) z osobitného motívu.“

„Podľa § 140 písm. e) Tr. Zák.: Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie.“

trans košice
Richard Langdon, sociálny poradca PRIZMA

___

Titulné foto: Robin Higgins z Pixabay 

Páčil sa vám tento príspevok? Prečítajte si aj ďalšie dobré rady.  Ak by ste nás chceli podporiť pri písaní ďalších článkov, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!