Novinky PRIDE Košice

Organizovanie LGBT+ komunity – skúsenosti (nielen) z USA (online diskusia)

PRIDE Košice 2018

Štvrtok 20. augusta od 18.00 do 19.30 Facebook PRIDE Košice

Komunitné organizovanie je nástroj, ako môžu ľudia spoločne presadzovať svoje požiadavky voči predstaviteľom moci. Tak znie jedna z jednoduchých poučiek metódy, ktorú v 60-tych rokoch 20. storočia rozvíjal Saul Alinsky, odborový a komunitný organizátor v USA.

Na Slovensko sa povedomie o tejto metóde dostalo najmä vďaka Centru komunitného organizovania (CKO – Centrum komunitného organizovania). To od roku 2012 spolupracuje s Great Lakes Consortium a spravuje na Slovensku Professional Fellows Program, výmenný program pre profesionálov a profesionálky, ktorý financuje vláda USA.

V rámci tohto programu sa Juraj Víg, Richard Fekete a Jana Fúsková pozreli na 6 týždňov do USA, kde sa učili o tom, čo to je komunitné organizovanie, priamo v organizáciách a s ľuďmi, ktorí sa tejto metóde venujú. Ich pobyt bol navyše zameraný na LGBT+ organizácie. Práve preto budeme s nimi o metóde komunitného organizovania diskutovať, zisťovať, v čom sa dá a nedá aplikovať na slovenské prostredie či ako nám pri budovaní a organizovaní komunít môžu pomôcť dáta.

Diskutovať budú:

Juraj Víg
Juraj Víg pracuje ako lektor v občianskom združení Otvorená Hra, ktorej misiou je spoluvytváranie lepšieho sveta medziľudských vzťahov založených na dôvere a autentickej komunikácii. Vo svojej praxi riešil aj témy komunitného organizovania, ktorému sa venuje tiež školiteľsky. Juraj má tiež históriu v LGBT+ aktivizme a organizovaní PRIDE Košice.

V USA bol na jeseň 2019 v organizáciách FIERCE a FUREE v meste New York.

Richard Fekete
Richard Fekete sa dlhodobo angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody. Dnes pracovne pôsobí v banke ako senior špecialista pre neziskový sektor a subjekty sociálnej ekonomiky. Bol členom organizačného tímu Dúhového PRIDE Bratislava 2010 až 2013. V rokoch 2012 až 2017 bol koordinátor mládežníckej LGBT+ komunitnej skupiny v Bratislave pod názvom Freeq, zúčastnil sa niekoľkých LGBT+ mládežníckych výmien Erasmus+ ako skupinový vedúci a od roku 2017 organizuje v Bratislave futbalový turnaj Vykopnime homofóbiu a rasizmus v rámci európskej LGBT+ kampane FARE (Football Against Racism in Europe).

V USA bol na jeseň 2017 v organizácii FIERCE v meste New York.

Jana Fúsková
Medzi hlavné výskumné záujmy Jany Fúskovej patrí identita menšín a konštrukcia sociálnych a politických bariér dotýkajúcich sa sexuálnych menšín. Zaoberá sa výskumom konštrukcie sexualít a rodinami a rodičovstvom z pohľadu kvality života v rôznych „tradičných“ (manželských) a „alternatívnych“ (nemanželských, neheterosexuálnych) typoch rodín. Absolvovala štúdium klinickej psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, UKF a doktorandské štúdium školskej pedagogiky na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a Pedagogickej fakulte TU. Riešenou témou dizertačnej práce bola identifikácia facilitátorov a bariér dekonštrukcie rodových stereotypov škole. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia, vďaka ktorému naďalej pôsobí na ÚVSK SAV a prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave predmety akademické písanie, filozofia pre deti a teória predškolského vzdelávania.

V USA bola na jar 2019 v organizácii National Equality Action Team a spolupracovala organizáciou Family Equality pri spracovaní federálnej štúdie komunitných potrieb LGBT+ rodín.

Moderátor: Róbert Furiel