Štvrtok 20. augusta od 18.00 do 19.30 Facebook PRIDE Košice

Komunitné organizovanie je nástroj, ako môžu ľudia spoločne presadzovať svoje požiadavky voči predstaviteľom moci. Tak znie jedna z jednoduchých poučiek metódy, ktorú v 60-tych rokoch 20. storočia rozvíjal Saul Alinsky, odborový a komunitný organizátor v USA.

Na Slovensko sa povedomie o tejto metóde dostalo najmä vďaka Centru komunitného organizovania (CKO – Centrum komunitného organizovania). To od roku 2012 spolupracuje s Great Lakes Consortium a spravuje na Slovensku Professional Fellows Program, výmenný program pre profesionálov a profesionálky, ktorý financuje vláda USA.

V rámci tohto programu sa Juraj Víg, Richard Fekete a Jana Fúsková pozreli na 6 týždňov do USA, kde sa učili o tom, čo to je komunitné organizovanie, priamo v organizáciách a s ľuďmi, ktorí sa tejto metóde venujú. Ich pobyt bol navyše zameraný na LGBT+ organizácie. Práve preto budeme s nimi o metóde komunitného organizovania diskutovať, zisťovať, v čom sa dá a nedá aplikovať na slovenské prostredie či ako nám pri budovaní a organizovaní komunít môžu pomôcť dáta.

Diskutovať budú:

Juraj Víg
Juraj Víg pracuje ako lektor v občianskom združení Otvorená Hra, ktorej misiou je spoluvytváranie lepšieho sveta medziľudských vzťahov založených na dôvere a autentickej komunikácii. Vo svojej praxi riešil aj témy komunitného organizovania, ktorému sa venuje tiež školiteľsky. Juraj má tiež históriu v LGBT+ aktivizme a organizovaní PRIDE Košice.

V USA bol na jeseň 2019 v organizáciách FIERCE a FUREE v meste New York.

Richard Fekete
Richard Fekete sa dlhodobo angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody. Dnes pracovne pôsobí v banke ako senior špecialista pre neziskový sektor a subjekty sociálnej ekonomiky. Bol členom organizačného tímu Dúhového PRIDE Bratislava 2010 až 2013. V rokoch 2012 až 2017 bol koordinátor mládežníckej LGBT+ komunitnej skupiny v Bratislave pod názvom Freeq, zúčastnil sa niekoľkých LGBT+ mládežníckych výmien Erasmus+ ako skupinový vedúci a od roku 2017 organizuje v Bratislave futbalový turnaj Vykopnime homofóbiu a rasizmus v rámci európskej LGBT+ kampane FARE (Football Against Racism in Europe).

V USA bol na jeseň 2017 v organizácii FIERCE v meste New York.

Jana Fúsková
Medzi hlavné výskumné záujmy Jany Fúskovej patrí identita menšín a konštrukcia sociálnych a politických bariér dotýkajúcich sa sexuálnych menšín. Zaoberá sa výskumom konštrukcie sexualít a rodinami a rodičovstvom z pohľadu kvality života v rôznych „tradičných“ (manželských) a „alternatívnych“ (nemanželských, neheterosexuálnych) typoch rodín. Absolvovala štúdium klinickej psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, UKF a doktorandské štúdium školskej pedagogiky na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a Pedagogickej fakulte TU. Riešenou témou dizertačnej práce bola identifikácia facilitátorov a bariér dekonštrukcie rodových stereotypov škole. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia, vďaka ktorému naďalej pôsobí na ÚVSK SAV a prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave predmety akademické písanie, filozofia pre deti a teória predškolského vzdelávania.

V USA bola na jar 2019 v organizácii National Equality Action Team a spolupracovala organizáciou Family Equality pri spracovaní federálnej štúdie komunitných potrieb LGBT+ rodín.

Moderátor: Róbert Furiel